Przejdź do komentarzy

Zaktualizowana lista rankingowa i lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo,

W dniu 18 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej  listy rankingowej i listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/21, w ramach Osi priorytetowej 8.Nowoczesna edukacja, Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w przedmiotowym konkursie 

Zaktualiowana po proteście Lista projektów wybranych  8_2_1_K01_21
Zaktualiowana po proteście Lista rankingowa 8_2_1_K01_21