Przejdź do komentarzy

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/20

Szanowni Pańśtwo,

8 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy rankingowej projektów oraz zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/20 w ramach Osi Priorytetowej 6. Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w przedmiotowym konkursie