Przejdź do komentarzy

Zakończono pierwszą weryfikację wstępną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

 W dniu 30 czerwca 2016 r. zakończono pierwszą weryfikację wstępną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych  - projekty realizowane poza formułą ZIT, w ramach następującej kategorii interwencji:

115 – Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 8 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 800 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 24 lutego 2016 r. konkurs (nabór wniosków
o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 31 marca 2016 r. i trwał do dnia 17 czerwca 2016 r.) wpłynęło 46 wniosków o dofinansowanie.

Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 14 863 294,47 PLN natomiast całkowita wartość projektów wyniosła 15 957 556,25 PLN.

Etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków:

  • Ilość wniosków zweryfikowanych pozytywnie: 21 wniosków.
  • Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów: 6 095 348,53 PLN.
  • Łączna całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych projektów: 6 527 942,96 PLN.

 

24 wnioski zostały skierowane do uzupełnienia.

1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia.

 

Załącznik:

Tabela zawierająca listę wniosków, które przeszły pozytywnie  pierwszy etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków.