Przejdź do komentarzy

Zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K03/17

Szanowni Państwo,

W dniu 25 sierpnia 2017 r. zakończono ocenę formalną (która trwała od dnia 5 lipca do dnia 25 sierpnia 2017  r.) wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K03/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp., kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
  • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 9 000 000,00[1] PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 900 000,00  PLN).

W odpowiedzi na przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 23 maja 2017 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 23 czerwca 2017 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 2 wnioski o dofinansowanie. Oba wnioski zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej. Kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów pod względem formalnym wynosi 6 011 670,64 PLN PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 7 083 623,74 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy wnioski, który uzyskały pozytywną ocenę formalną w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K03/17.  

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.