Przejdź do komentarzy

Zakończono ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K03/17

Szanowni Państwo,

W dniu 11 września 2017 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od dnia 29 sierpnia do dnia 11 września 2017 r.) wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K03/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp., kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
  • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 9 000 000,00[1] PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 900 000,00  PLN).

Złożone w ramach konkursu projekty (2 szt.) przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną, tj. spełniły wszystkie kryteria dopuszczające i uzyskały co najmniej 50% możliwych do zdobycia liczby punktów na ocenie horyzontalnej i specyficznej, tj. otrzymały co najmniej 28 pkt /56 pkt. Następnie, wnioski zostaną przekazane do oceny środowiskowej.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekty pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej) w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-12.00-08-K03/17.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.