Przejdź do komentarzy

Zakończono ocenę formalną projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K02/20

W dniu 4 lutego 2021 r. zakończono ocenę formalną projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K02/20 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra.

Typ I: Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

43 – infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie
i tabor),

44 – inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemu poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),

90 – ścieżki rowerowe i piesze.

określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020.

 

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K02/20 wynosi 2 900 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 290 000,00 PLN)[1].

Ocenę formalną pozytywnie przeszedł 1 projekt na kwotę dofinansowania: 2 848 264,94 PLN oraz kwotę całkowitą: 3 411 169,96 PLN.

 

W tabeli projekt, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny formalnej.