Przejdź do komentarzy

Zakończenie wstępnej oceny wniosków w ramach konkursu RPLB.07.01.00-IZ.00-08-K01/17

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że w dniu 11-05-2017 roku zakończono wstępną ocenę wniosków w ramach konkursu RPLB.07.01.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej. w wyniku oceny wstępnej dziesięć wniosków uzyskało ocenę pozytywną i zzostały skierowane do oceny formalno-merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów, nastomiast jeden wniosek uzyskał ocene negatywną co skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, bez możliwości wniesienia protestu.