Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji wstępnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15.

Szanowni Państwo,

w dniu 07 lipca 2016 r. zakończono weryfikację wstępną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp., kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp. wynosi 14 150 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 415 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 listopada 2015 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 31 grudnia 2015 r. i trwał do dnia 31 maja 2016 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 4 wnioski o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 12 884 044,24 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wyniosła 17 096 050,74 PLN.

Wszystkie złożone w ramach konkursu wnioski pozytywnie przeszły weryfikację wstępną. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wyniosła 12 884 044,24 PLN natomiast ich łączna całkowita wartość to 17 096 050,74 PLN.

Tabela wniosków, które zostały wstępnie pozytywnie zweryfikowane