Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych wniosku złożonego w ramach Konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K02/21

Szanowni Państwo,

18 marca 2022 r. zakończono weryfikację warunków formalnych wniosku złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K02/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 85 – Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody
i zielona
infrastruktura.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K02/21 dla Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra wynosi 2 800 000,00 PLN.

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego wniosku wynosi 2 800 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 3 463 221,70 PLN.

Wniosek, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie weryfikacji warunków formalnych