Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych wniosku złożonego w ramach Konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo,
w dniu 23 lipca 2021 r. zakończono weryfikację warunków formalnych wniosku złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 85 – Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura.
Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/21 dla Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra wynosi 4 800 000,00 PLN, w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (480 000,00 PLN) .
Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego wniosku wynosi 2 116 405,73 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 2 489 889,10 PLN.

W tabeli wniosek, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie weryfikacji warunków formalnych.