Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem 13 sierpnia 2021 r. weryfikacji warunków formalnych wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/21 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik tej weryfikacji i zostaną przekazane do oceny formalnej.

Pozytywny wynik weryfikacji warunków formalnych uzyskało 13 wniosków. Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych wniosków wynosi 116 417 187,74 PLN, w tym wartość dofinansowania 44 048 176,36 PLN.

Lista wniosków