Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/21

Szanowni Państwo,

10 marca 2022 r. zakończyła się weryfikacja warunków formalnych wniosku złożonego w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/21 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regonu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Wniosek został oceniony pozytywnie.

Całkowita wartość wniosku wynosi 2 020 200,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 1 999 998,00 PLN.

W związku z powyższym, wniosek zostanie przekazany do oceny formalnej.

Lista projektów pozytywnych po weryfikacji warunków formalnych