Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P02/18

Szanowni Państwo,

W dniu 17 sierpnia 2018 r. zakończono weryfikację warunków formalnych projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P02/18, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” w ramach kategorii interwencji 50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach ww. Wezwania wynosi 3 014 643,61  PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość wnioskowanego dofinansowania projektu pozytywnie zweryfikowanego na etapie weryfikacji warunków formalnych wynosi 3 014 643,61 PLN, natomiast całkowita wartość złożonego projektu wynosi 6 901 676,00 PLN.

Załącznik:

Lista – wniosek zweryfikowany pozytywnie na etapie weryfikacji warunków formalnych