Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P03/19

Szanowni Państwo,
w dniu 8 sierpnia 2019 r. zakończono weryfikację warunków formalnych projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P03/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, wynosi  7 115 500,00 PLN [1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (6 366 500,00 PLN) oraz z budżetu państwa (749 000,00 PLN).

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 7 115 500,00 PLN natomiast całkowita wartość projektu wynosi 8 142 542,50 PLN.

 

W tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie weryfikacji warunków formalnych.
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania decyzji z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.