Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/22

Szanowni Państwo,

w dniu 18 lutego 2022 r. zakończono weryfikację warunków formalnych projektu złożonego
w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/22 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie pozytywnie ocenionego projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica” w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 31 245 690,63 PLN [1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (27 908 165,13 PLN) oraz
z budżetu państwa (3 337 525,50 PLN).

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie weryfikacji warunków formalnych.
 

[1]  Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.