Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych projektu złożonego w ramach Wezwania nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/19

Szanowni Państwo,

12 marca 2019 r. zakończono weryfikację warunków formalnych projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, wynosi  15 472 000,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3 872 000,00 PLN oraz budżetu państwa – 1 600 000,00 PLN.

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 15 472 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 17 398 960,81 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie weryfikacji warunków formalnych  

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.