Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych, projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/20

Szanowni Państwo,

1 lipca 2020 r. zakończono weryfikację warunków formalnych, projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/20 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/20 wynosi 1 300 000,00 PLN[1], w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs, tj. 130 000,00 PLN.

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wynosi 1 170 000,00 PLN natomiast całkowita wartość projektu wynosi 2 472 395,93 PLN.

Projekt, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie weryfikacji warunków formalnych  

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.