Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych projektu oraz oceny formalnej projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P02/20

Szanowni Państwo,

24 września 2020 r. zakończono weryfikację warunków formalnych oraz ocenę formalną projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P02/20 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna,  Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie pozytywnie ocenionego projektu w ramach wezwania dla Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT, wynosi  26 187 838,87 PLN . Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (21 639 751,93  PLN) i z budżetu państwa (4 548 086,94 PLN).

Lista projektów