Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych projektów złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P03/17.

Szanowni Państwo,

W dniu 26 lutego 2018 r. zakończono weryfikację warunków formalnych projektów złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P03/17, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” w ramach kategorii interwencji 50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Wezwania wynosi 9 771 978,65  PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kwota dofinansowania 4 projektów pozytywnie zweryfikowanych na etapie weryfikacji warunków formalnych formalnej wynosi 7 873 905,73 PLN, natomiast kwota całkowita wynosi 10 044 328,85 PLN.

 

Załącznik:

Lista – wnioski zweryfikowane pozytywnie na etapie weryfikacji warunków formalnych

 

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.