Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo,

25 listopada 2021 r. zakończono weryfikację warunków formalnych projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/21 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Weryfikację warunków formalnych przeszło pozytywnie 20 wniosków o dofinansowanie (w ramach konkursu wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej – 21 wniosków). Następnie wnioski zostaną przekazane do kolejnego etapu - oceny formalnej. Łączna wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji warunków formalnych wynosi 172 011 430,71 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 232 174 434,38 PLN.

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 52 700 000,00 PLN.

Lista projektów