Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych projektów złożonych w ramach Konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/20

Szanowni Państwo,

1 lipca 2020 r. zakończyła się weryfikacja warunków formalnych projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/20 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

43 – Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor),

44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),

90 – Ścieżki rowerowe i piesze, określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/20 wynosi 8 718 527,39 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 871 852,73 PLN)[1].

Weryfikacje warunków formalnych pozytywnie przeszedł 1 projekt na kwotę dofinansowania 6 397 331,51 PLN i kwotę całkowitą 10 834 766,73 PLN, natomiast drugi projekt został wycofany przez Wnioskodawcę.

Projekt, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie weryfikacji warunków formalnych.  

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.