Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych projektów złożonych w ramach Konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,
w dniu 4 maja 2018 r. zakończono weryfikację warunków formalnych projektów złożonychw ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji), 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonychna dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisjiw miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 1 500 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 150 000,00 PLN)[1].

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wynosi 3 791 440,25 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 10 441 999,25 PLN.

 

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy projekty, które zostały pozytywnie zweryfikowane na etapie weryfikacji warunków formalnych.
obrazek Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.