Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych projektów złożonych w ramach Konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,

w dniu 30 maja 2018 r. zakończono weryfikację warunków formalnych 7 projektów złożonych w ramach Konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna,  Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra,

kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne  i środki wsparcia.

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach Konkursu dla Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, wynosi
11 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 100 000,00 PLN).

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wynosi 10 043 531,90 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 12 858 737,14 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy projekty, które zostały pozytywnie zweryfikowane  na etapie weryfikacji warunków formalnych.