Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych oraz oceny formalnej projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P02/21

Szanowni Państwo,

29 listopada 2021 r. zakończono weryfikację warunków formalnych, a w dniu 1 grudnia 2021 r. ocenę formalną projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P02/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna,  Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Wezwania dla Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 1 500 000,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1 500 000,00  PLN).

Wnioskowana przez Beneficjenta kwota dofinansowania wynosi 1 500 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 3 466 140,00 PLN.

Projekt, który przeszedł pozytywnie weryfikację warunków formalnych oraz ocenę formalną