Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K02/21

Szanowni Państwo,

3 stycznia 2022 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K02/21 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 85 – Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K02/21 dla Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra wynosi 2 800 000,00 PLN.

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 16 listopada 2021 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 17 grudnia 2021 r.) wpłynął – w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie, którego wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 2 800 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 3 463 221,70 PLN.

Lista