Przejdź do komentarzy

Zakończenie powtórnej oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 19 grudnia 2017 r. zakończyła się powtórna ocena merytoryczna 7 projektów złożonych, w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i innowacje, które w związku z wyrokami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zostały skierowane do ponownej oceny merytorycznej.

Na etapie powtórnej oceny merytorycznej ocenę pozytywną uzyskały 3 projekty – wartość wnioskowanego dofinansowania  1 476 055,41   PLN.

Projekty zostaną przekazane do kolejnego etapu – wyboru projektów do dofinansowania.

Łączna wartość dofinansowania wszystkich 30 projektów znajdujących się na liście projektów ocenionych pozytywnie po jej aktualizacji wynosi 75 448 451,47 PLN.

Załącznik:

Zaktualizowana Lista projektów ocenionych pozytywnie na ocenie merytorycznej.