Przejdź do komentarzy

Zakończenie ponownej oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00 08-K01/16

Szanowni Państwa,

Informujemy, iż w dniu 22 marca 2017 r. odbył się panel ekspertów dla projektów złożonych w ramach  konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje, które w ramach procedury odwoławczej zostały skierowane do ponownej oceny merytorycznej

Ponownej ocenie merytorycznej poddano 3 projekty na łączną wartość dofinansowania
11 896 118,38 PLN. Żaden z ponownie ocenianych projektów nie przeszedł do kolejnego etapu (wyboru do dofinansowania).