Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPLB.04.04.02-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

W dniu 23 marca 2017 r. zakończono ocenę zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPLB.04.04.02-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp. (I i II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 91 - Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych, 94 - Ochrona, rozwój promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa oraz 95 - Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 11 000 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 100 000,00 PLN).

Ocenę formalną i merytoryczną pozytywnie przeszły 2 wnioski, które zostały przekazane do oceny zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. Oba projekty spełniły kryteria dopuszczające i otrzymały więcej niż 50% + 1 punktów możliwych do zdobycia na tym etapie oceny.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały pozytywnie ocenione na etapie zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania.