Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny w zakresie kryteriów zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF GW projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.02-IZ.00-08-K01/20

Szanowni Państwo,

14 grudnia 2020 r. zakończono ocenę w zakresie kryteriów zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF GW projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.02-IZ.00-08-K01/20 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp. (I i II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

91 – Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych, 94 – Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa, 95 – Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp. (I i II typ projektu) wynosi 8 900 000,00 PLN[1].

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 8 899 843,78 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 20 653 287,67 PLN.

Projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF GW