Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny środowiskowej wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K04/17

W dniu 4 czerwca 2018 r. zakończono ocenę środowiskową złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K04/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp., w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji), 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Wyżej wymieniony wniosek pozytywnie przeszedł ocenę środowiskową, a następnie został skierowany do oceny w zakresie kryteriów zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp.

Tabela