Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny środowiskowej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18

Szanowni Państwo,

w dniu 27 maja 2020 r. zakończono ocenę środowiskową wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 5 – Energia elektryczna (magazynowanie i przesył), 9 – Energia odnawialna: wiatrowa, 10 – Energia odnawialna: słoneczna, 11 – Energia odnawialna: z biomasy, 12 – Pozostałe rodzaje energii odnawialnej (w tym hydroelektryczna, geotermalna i morska), oraz integracja energii odnawialnej (w tym magazynowanie, zamiana energii elektrycznej na gaz oraz infrastruktura wytwarzania energii odnawialnej z wodoru).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 61 897 985,82 PLN[1], w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 4 500 000,00 PLN.

Ocenę formalną pozytywnie przeszły 94 projekty, które zostały przekazane do oceny merytorycznej. Na etapie oceny merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej) 59 projektów spełniło wszystkie kryteria dopuszczające oraz uzyskało co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów, tj. otrzymało co najmniej 31 pkt. na 62 pkt. możliwe do zdobycia. Projekty te zakwalifikowały się do kolejnego etapu oceny, tj. oceny środowiskowej.

Ocenę środowiskową przeszło 59 projektów, tj. spełniło kryterium dopuszczające. Wysokość wnioskowanego dofinansowania wniosków po ocenie środowiskowej wynosi 64 812 276,21 PLN, natomiast całkowita wartość wniosków wynosi 135 890 128,49 PLN.

Wnioski, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny środowiskowej.