Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny środowiskowej w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/17

W dniu 8 października 2017 r. zakończyła się ocena środowiskowa (która trwała od dnia 28 września 2017 r.) wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp., kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 – Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Wszystkie projekty (4 szt.) przekazane do oceny OOŚ zostały pozytywnie ocenione, tj. spełniły kryterium dopuszczające. Następnie projekty zostaną przekazane do oceny zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp.

Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wynosi 14 003 725,93 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 16 677 018,11 PLN.

Załącznik:

Lista projektów pozytywnie ocenionych po ocenie środowiskowej w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/17