Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny środowiskowej w ramach konkursu nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo,

21 kwietnia 2022 r. zakończono ocenę środowiskową, a w dniu 27 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu złożonego w ramach konkursu nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-K01/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna,  Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie wynosi 2 200 000,00 PLN. Środki pochodzą
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt, który przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny oraz został wybrany do dofinansowania

Skład KOP