Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny środowiskowej w ramach konkursu nr RPLB.01.03.03-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 1 grudnia 2017 r. zakończyła się ocena środowiskowa 1 projektu  złożonego, w ramach konkursu nr RPLB.01.03.03-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.3 Tereny inwestycyjne – ZIT Zielona Góra.

Na etapie oceny środowiskowej projekt uzyskał ocenę pozytywną – wartość wnioskowanego dofinansowania 3 887 923,06 PLN.

Projekt ten zostanie przekazany do etapu oceny projektów pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF.

Załącznik:

Lista projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej