Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny środowiskowej projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosku Nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-P01/23

Szanowni Państwo,
w dniu 20 lipca 2023 r. zakończono ocenę środowiskową  projektu (która trwała od 19 lipca 2023 r.) złożonego w ramach Wezwania nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-P01/23 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 11 REACT-EU wspiera Lubuskie, Działanie 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020.

Wniosek został pozytywnie oceniony na etapie oceny środowiskowej tj. spełnił kryterium dopuszczające.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Działania 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU wynosi 15 000 000,00 PLN

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wynosi 15 000 000,00 PLN natomiast całkowita wartość projektu wynosi 18 084 939,92 PLN.

 

W tabeli projekt, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny środowiskowej i został wybrany do dofinansowania.