Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny środowiskowej projektu złożonego w ramach Konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/19

W dniu 2 sierpnia 2019 r. zakończono ocenę środowiskową projektu złożonego w ramach Konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/19, Oś Priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna”, Poddziałanie 3.2.3 „Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra” w ramach kategorii interwencji 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Konkursu wynosi 4 100 000,00 PLN[1]. W tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (410 000,00 PLN). Wartość wnioskowanego dofinansowania projektu pozytywnie ocenionego merytorycznie wynosi 4 074 604,38 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 6 511 726,21 PLN.

 

Załącznik:

Lista – wnioski ocenione pozytywnie podczas oceny środowiskowej

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.