Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny środowiskowej projektów złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P03/17

W dniu 9 sierpnia 2018 r. zakończono ocenę środowiskową projektów złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P03/17, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” w ramach kategorii interwencji 50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Wezwania wynosi 9 771 978,65  PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kwota dofinansowania 4 projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny środowiskowej wynosi 7 819 370,93 PLN, natomiast kwota całkowita wynosi 9 993 230,05 PLN.

Załącznik:

Lista – wnioski ocenione pozytywnie podczas oceny środowiskowej