Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny środowiskowej projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/20

Szanowni Państwo,

16 grudnia 2020 r. zakończono ocenę środowiskową projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/20 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp., kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Projekty przekazane do oceny OOŚ zostały pozytywnie ocenione, tj. spełniły kryteria dopuszczające. Następnie zostaną przekazane do oceny zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp.

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. wynosi 9 407 167,46 PLN. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 3 wnioski o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 8 507 486,66 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 10 626 860,88 PLN.

Lista – projekty ocenione pozytywnie na etapie oceny środowiskowej