Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny środowiskowej oraz wybór projektów do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/17

W dniu 7 kwietnia 2017 r. zakończono ocenę środowiskową wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB. 05.01.01-IZ.00-08-P01/17 – Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 12 000 000,00  PLN.

W odpowiedzi na ww. nabór wpłynął 1 wniosek pn: „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap I Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula – Głogowska (DW 282 od km 10+590 do km 10+870)”, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną, ocenę merytoryczną oraz ocenę środowiskową. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 199 999,99 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 12 000 000,00  PLN

W dniu 11 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził w formie Uchwały – listę projektów wybranych do dofinansowania. Kwota dofinansowania dla pozytywnie ocenionego projektu wyniosła 10 199 999,99 PLN i nie przekroczyła alokacji środków EFRR zaplanowanych na ww. nabór.

 

W zamieszczonej tabeli prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/17.