Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny środowiskowej i wybór projektu do dofinansowania złożonego w ramach wezwania nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P01/21

1 lipca 2021 r. zakończono ocenę środowiskową projektu złożonego w ramach wezwania nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P01/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne środki wsparcia.

Wniosek został pozytywnie oceniony na etapie oceny środowiskowej tj. spełnił kryterium dopuszczające.

W dniu 6 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu pn. „Modernizacja energetyczna WS SP ZOZ w Nowej Soli dla zadania pn. Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownie gazową”.

Wartość wnioskowanego dofinansowania dla projektu wynosi 10 998 830,73 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 17 542 435,55 PLN.

Szacowana wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P01/21 wynosi 11 000 000,00 PLN.

Wniosek, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny środowiskowej i został wybrany do dofinansowania