Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny pod kątem zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra oraz wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/18

W dniu 13 grudnia 2018 r. zakończyła się ocena zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Zielona Góra projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni na terenie miasta Zielona Góra – Wzgórza Piastowskie”, złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 – Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego. Projekt, który przeszedł pozytywnie ocenę środowiskową, został przekazany do oceny  zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Zielona Góra. Został pozytywnie oceniony, tj. spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał więcej niż 50% + 1 punktów możliwych do uzyskania na tym etapie oceny.

Następnie w dniu 18 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania dla ww. projektu, znajdującego się na liście projektów ocenionych przez KOP w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/18.

Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 15 657 645,59 PLN (środki z EFRR wynoszą 13 815 569,64 PLN, a środki z budżetu państwa wynoszą 1 842 075,95 PLN), natomiast całkowita wartość projektu wynosi 18 769 249,64 PLN.

 

Załączniki:

Lista projektów ocenionych przez KOP w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/18

Lista członków KOP do oceny wniosków w konkursie Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/18