Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny pod kątem zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. oraz wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/17

W dniu 12 października 2017 r. zakończyła się ocena zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.,

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 – Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego. Wszystkie projekty (4 szt.), które przeszły pozytywnie ocenę środowiskową, zostały przekazane do oceny  zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. Projekty te zostały pozytywnie ocenione, tj. spełniły kryteria dopuszczające i otrzymały więcej niż 50% + 1 punktów możliwych do uzyskania na tym etapie oceny.

Następnie w dniu 17 października 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania dla 4 projektów, znajdujących się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/17.

 

Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wynosi 14 003 725,93 PLN (środki z EFRR wynoszą 12 346 565,42 PLN, a środki z budżetu państwa wynoszą 1 657 160,51 PLN), natomiast całkowita wartość projektów wynosi 16 677 018,11 PLN.

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/17

Lista członków KOP do oceny wniosków w konkursie Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/17