Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny pod kątem zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. oraz wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/19

W dniu 18  lutego 2020 r. zakończyła się ocena zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. projektu pn. „Rozwój ekologicznego transportu na terenie Gminy Kłodawa poprzez budowę  ścieżek rowerowych – etap III Kłodawa – Mironice”, złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 3 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp.

Typ I: Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

43 – infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor),

44 – inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemu poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),

90 – ścieżki rowerowe i piesze, określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020.

Projekt, który przeszedł pozytywnie ocenę środowiskową, został przekazany do oceny zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. Został pozytywnie oceniony, tj. spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał więcej niż 50% + 1 punktów możliwych do uzyskania na tym etapie oceny.

Następnie w dniu 25 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania dla ww. projektu, znajdującego się na liście projektów ocenionych przez KOP w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/19.

Łączna wartość dofinansowanego projektu wynosi 450 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 720 678,72 PLN.

 

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/19

Lista członków KOP do oceny wniosków w konkursie Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/19