Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny pod kątem zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. oraz wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

W dniu 23  maja 2019 r. zakończyła się ocena zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie wybranych terenów przestrzeni publicznej”, złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp., kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 – Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego. Projekt, który przeszedł pozytywnie ocenę środowiskową, został przekazany do oceny  zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. Został pozytywnie oceniony, tj. spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał więcej niż 50% + 1 punktów możliwych do uzyskania na tym etapie oceny.

Następnie w dniu 28 maja 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania dla ww. projektu, znajdującego się na liście projektów ocenionych przez KOP w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/19.

Łączna wartość dofinansowania projektu pozytywnie zweryfikowanego na etapie weryfikacji warunków formalnych wynosi 4 166 543,42 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 4 901 815,80 PLN.

 

Załączniki:

Lista projektów ocenionych przez KOP

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista członków KOP