Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny pod kątem zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. oraz wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/18

W dniu 18 maja 2018 r. zakończyła się ocena zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Santok – etap I: zagospodarowanie terenu historycznego grodziska w Santoku”, złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.,

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 – Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego. Projekt, który przeszedł pozytywnie ocenę środowiskową, został przekazany do oceny  zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. Został pozytywnie oceniony, tj. spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał więcej niż 50% + 1 punktów możliwych do uzyskania na tym etapie oceny.

Następnie w dniu 29 maja 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania dla ww. projektu, znajdującego się na liście projektów ocenionych przez KOP w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/18.

Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi 416 996,79 PLN (środki z EFRR wynoszą 416 996,79 PLN, a środki z budżetu państwa wynoszą 41 699,68 PLN), natomiast całkowita wartość projektu wynosi 493 818,85 PLN.

Załączniki:

Lista projektów ocenionych przez KOP w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/18

Lista członków KOP do oceny wniosków w konkursie Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/18