Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej wniosku złożonego w ramach wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/22

Szanowni Państwo,

1 marca 2022 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/22 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Złożony projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica” uzyskał co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej), tj. otrzymał 85 pkt./110 pkt.

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 31 245 690,63 PLN (środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 27 908 165,13 PLN oraz z budżetu państwa – 3 337 525,50 PLN).

Projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej