Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej wniosku w ramach wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P05/17

Szanowni Państwo,

W dniu 19 września 2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna projektu pn. „Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie” w ramach wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P05/17 – Oś Priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.1 Transport drogowy, Poddziałanie 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane), 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy  - projekt realizowany poza formułą ZIT wynosi 5 525 000,00 PLN[1].

Powyższy wniosek uzyskał pozytywny wynik podczas oceny merytorycznej tj. spełnił wszystkie kryteria dopuszczające i uzyskał co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia na tym etapie oceny i zostanie przekazany do oceny środowiskowej.

Wniosek oceniony pozytywnie podczas oceny merytorycznej w ramach wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P05/17.

 

[1]Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.