Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/19

Szanowni Państwo,
w dniu 28 listopada 2019 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Złożony projekt uzyskał co najmniej 50% możliwych do zdobycia  punktów na ocenie merytorycznej tj. 47,5 pkt. (dla projektów w ramach których nie zaplanowano inwestycji w zakresie obiektów mostowych).

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 22 946 000,00 PLN (środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 21 896 000,00 PLN oraz z budżetu państwa – 1 050 000,00 PLN).

 

W tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznejobrazek