Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P03/17

Szanowni Państwo,

W dniu 8 maja 2017 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB. 05.01.01-IZ.00-08-P03/17  Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 108 900 000,00  PLN (97 900 000,00 PLN wynoszą środki z EFRR, 11 000 000,00 PLN wynoszą środki z budżetu państwa).[1]

W odpowiedzi na ww. nabór wpłynął 1 wniosek pn: „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II”, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną
i ocenę merytoryczną tj. spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej).[2] Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 108 900 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 114 787 751,10  PLN.

Lista

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania decyzji z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

[2] Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów podczas oceny merytorycznej wynosi 118 pkt.