Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/17

W dniu 24 marca 2017 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/17 – Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 12 000 000,00  PLN. [1]

W odpowiedzi na ww. nabór wpłynął 1 wniosek, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną, tj. spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał co najmniej 50%, tj. uzyskał 84 pkt / 100 pkt punktów możliwych do zdobycia na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej). Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 199 999,99 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 12 000 000,00  PLN

W tabeli prezentujemy projekt pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/17.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.